Rozhovor: Prezident ČSC JUDr. Marián Štětina

06.02.2009 | Libor Matějka

Rozhovor: Prezident ČSC JUDr. Marián Štětina

Libor Matějka, RoadCycling.cz: Dobrý den, pane prezidente, na 14. března je svolaná mimořádná svazová konference, která se má týkat změny stanov. V jakém duchu jsou navrhované nové stanovy?

Prezident ČSC, JUDr. Marián Štětina: Kdy

Libor Matějka, RoadCycling.cz: Dobrý den, pane prezidente, na 14. března je svolaná mimořádná svazová konference, která se má týkat změny stanov. V jakém duchu jsou navrhované nové stanovy?

Prezident ČSC, JUDr. Marián Štětina: Když byla minulá valná hromada, tak někteří delegáti si stěžovali na určité nepřesnosti v počtu delegátů, kteří na konferenci budou. Tak jsme se dohodli, že v polovině funkčního období svoláme mimořádnou konferenci, kde změníme tento bod stanov. A na základě návrhu Severomoravského svazu předkládá výkonný výbor návrh na změnu stanov, kdy budou každý kraj zastupovat na konferenci dva delegáti. V tom spočívá změna stanov.

RC: Takže za každý kraj dva delegáti, ať je počet členů v daném kraji jakýkoliv?

JUDr. M. Štětina: Ano, s tím, že takovýto klíč je dopředu jasný a nedá se nijak ani v tomto roce ani dva roky dopředu ovlivňovat. Byl to návrh pana Dudy, předsedy Severomoravského svazu cyklistiky a tento návrh prošel (asi myšleno výkonným výborem, poznámka redakce).

RC: A není toto krok, který omezuje demokracii? Nemají být zastupovány členové a ne jen kraje?

JUDr. M. Štětina: Členové jsou zastupováni… Český svaz cyklistiky je složen z krajů a členy na konferenci zastupují kraje, takto to bylo v minulých stanovách (Asi myšleno v současných, poznámka redakce) a v tomto se nic nemění.

RC: Ale již dneska je na pováženou, že 300 členů zastupoval jeden delegát a na konferenci přijelo 44 zástupců krajů, nyní přijede 28 zástupců, není to příliš málo?

JUDr. M. Štětina: Prosím vás, já to řeknu jinak, můj návrh byl jiný, jsme demokratická organizace a výkonný výbor rozhodl takto a já jsem to respektoval. Shodou okolností toto nepovažuji pro severní a jižní Moravu za výhodné, ale drtivá většina výkonného výboru takto rozhodla.

RC: A bude se schvalovat, nebo se bude i diskutovat na konferenci?

JUDr. M. Štětina: Samozřejmě, pokud se bude schvalovat, tak se musí i diskutovat.

RC: Protože v pozvánce na konferenci není v programu diskuze do programu zahrnuta.

JUDr. M. Štětina: Tak samozřejmě ke každému bodu, než je přijat, tak se k němu diskutuje, to znamená, každý člen může na konferenci vznést jiný návrh. Záleží na tom, který návrh bude přijat! Jenom chci říci, prezidium svazu cyklistiky v červnu 2008 schválilo návrh změn stanov a rozeslalo je na konci června 2008 všem krajským svazům, ty se měly do konce roku 2008 vyjádřit k změnám, učinily tak dva kraje. A v prosinci roku 2008 výkonný výbor ten návrh, který schválilo prezidium, plus návrhy krajů vyhodnotil a schválil návrh výkonného výboru, který předkládá konferenci.

RC: A od výkonného výboru, který byl 15. 12., jsou téměř dva měsíce, a proč návrh nových stanov nebyl do dneška do krajů rozeslán?

JUDr. M. Štětina: Jak říkám, kraje návrh stanov mají od konce června a jediná změna oproti návrhu, který dostali na konci června, byl návrh pana Dudy, který byl přijat, že každý kraj bude mít dva zástupce. To byla jediná změna, podle mého názoru kraje mají tento návrh stanov od konce června.

RC: A disciplíny zůstávají při třech delegátech za disciplínu?

JUDr. M. Štětina: Ano, disciplínám zůstávají tři zástupci na disciplínu.

RC: Ale tím se změní poměr z 28 na 21…

JUDr. M. Štětina: Ne, ne, pardon dostanou čtyři…

RC: Dokonce čtyři hlasy dostanou disciplíny?

JUDr. M. Štětina: Ano, a je to proto, aby poměr mezi disciplínami a kraji byl 1:1. To znamená, aby byl stejný počet delegátů.

RC: Ale koho disciplíny zastupují?

JUDr. M. Štětina: Koho disciplíny zastupují? Disciplíny zastupují členy, kteří zastupují tu danou disciplínu!

RC: To přece není vůbec pravda, ty disciplíny nezastupují nikoho, to není nijak ukotveno, ani ve stanovách, ani ve fungování svazu. Přeci se nikdy nesejdou žádné oddíly, které se hlásí třeba k cyklokrosu nebo silnici!

JUDr. M. Štětina: Právě, že schází. Pokud já vím, tak třeba cyklokros dělá každoročně schůzku oddílů, které se zúčastňují Českého poháru, a které provozují cyklokros. Každoročně s nimi jednáme a dostáváme od nich návrh na jmenování jejich komise. To vychází z těch daných disciplín.

RC: Dobře, do cyklokrosu tolik nevidím, my se zabýváme silnicí, ale můžu říci, že se na silnici nic takového neděje.

JUDr. M. Štětina: Pak je to záležitostí lidí, kteří dělají silnici. Já řeknu jinou věc, četl jsem váš článek na vašem webu a chtěl bych velmi rád oslovit lidi, kteří třeba na jižní Moravě by se chtěli podílet na organizaci silniční cyklistiky na jižní Moravě. Dělali by tady na jižní Moravě, například pohár jižní Moravy v silniční cyklistice, zabezpečovat a rozhodovat o něm a podílet se na jeho realizaci. Takto já to vnímám zcela jinak na konferenci svazu cyklistiky, neboť do komise se tito lidé možná najdou, ale ti lidé, jejich úkolem není se sejít jednou za čtyři roky na konferenci. Jejich úkolem je v těch krajích pracovat a v tom já vidím ten největší problém.

RC: Samozřejmě s tím souhlasím, ale nezdá se vám, že je to i trochu věc svazu cyklistiky, že se nesnaží o větší stav základny, a že je příliš arogantní k základně?

JUDr. M. Štětina: Prosím vás, co myslíte, že se nesnaží? Co tím myslíte, teď nemohu mluvit za ostatní, mluvím jen za sebe, ale vždycky narazím, když jednám, na finanční požadavek druhé strany. Jo? A v tu chvíli jsem možná arogantní, protože říkám, že žádné finance od státu, ani krajská organizace od státu nedostává, ty si musí ti lidé sehnat. My, jako svaz cyklistiky, si musíme na provoz svazu cyklistiky a na platy zaměstnanců finanční prostředky sehnat, od státu na to nedostaneme ani halíř.

RC: Já vím…

JUDr. M. Štětina: Proto já říkám, přestože nejsem členem Jihomoravského svazu, tak zvu všechny zájemce, kteří by se chtěli podílet na silniční cyklistice, říkám na jižní Moravě, protože za jiné kraje nemohu hovořit, že pan Valenta jim takto otevře svoji náruč a mají možnost realizovat se v silniční cyklistice na jižní Moravě. Bez jakýchkoliv problémů a já osobně jim budu všemožně pomáhat, s jedinou výjimkou a to jsou finance, které my ani kraj od nikoho nedostaneme, ty si musíme sehnat.

RC: Já do toho tedy vstoupím, i když to nebylo tématem rozhovoru, ale nezdá se vám, že se jedná o téměř tajnou organizaci, že nikdo v kraji neví, jak funguje, jak se dostat ke stanovám, jak se má přihlásit. V některých krajích se automaticky stáváte členem kraje po přihlášení k ČSC, v jihomoravském kraji to tak není! Myslíte si, že vědí lidé, jak se do kraje dostat?

JUDr. M. Štětina: Prosím vás znova, každá krajská organizace je samostatný právní subjekt a nemám žádný způsob jak do krajských organizací vstupovat, ovlivňovat je. ČSC je pouze sdružuje, to znamená, že každý kraj je samostatným právním subjektem, kdy má zregistrované stanovy u ministerstva vnitra…

RC: Má je opravdu každý kraj?

JUDr. M. Štětina: No…, takhle, Jihomoravský kraj je registrovaný a pokud má někdo zájem o stanovy Jihomoravského kraje, tak já zavolám panu Valentovi a ten je může komukoliv předat. Pokud já vím, z praktického hlediska pan Valenta vykonává předsedu Jihomoravského krajského svazu jen proto, že všichni ho požádali, protože je to jeden z mála nebo jediný uvolněný pracovník a funkcionář v tomto kraji a jaksi z tohoto titulu jsme ho požádali všichni, aby tuto funkci vykonával. Takže jestli si někdo myslí, že o tyto funkce je obrovská rvačka, že tito lidé požívají jakékoliv výhody, tak opak je pravdou.

RC: Tak to jsme odbočili do Jihomoravského kraje, ale já se ještě jednou vrátím ke konferenci ČSC. Opravdu si myslíte, že zástupci disciplín jsou nějakým způsobem voleni? Nebo jsou jmenování? Někým!

JUDr. M. Štětina: Jsou jmenováni na návrh těch disciplín. Ještě jednou řeknu, takovéto stanovy platí po mnoho a mnoho let a je jen věcí lidí, v té které disciplíně, jakým způsobem se k tomu vyjádří. Český svaz cyklistiky provádí pro kraje a disciplíny jakýsi servis a nemůže zasahovat do jejich činnosti a chce, aby…, tedy podobný model má Český svaz lyžování... a chce, například pro disciplíny provádět servis, ten provádí, ale nechce vstupovat do nějakého dění v dané disciplíně.

RC: Já tedy stanovy lyžování neznám, ale co vím z doslechu, disciplíny tam nějak ukotveny jsou, ale volí se z krajů. Tady u ČSC disciplíny nemají zástupce voleny, tady je velký předpoklad, že se na konferenci pošlou lidé. Kteří vyhovují současnému vedení svazu.

JUDr. M. Štětina: Jakou disciplínu myslíte?

RC: Jak je ukotvena disciplína ve stanovách? Nijak!

JUDr. M. Štětina: Ve stanovách je ukotvena tak…disciplína je na návrh disciplíny jmenována výkonným výborem…

RC: Co je to návrh disciplíny? Kdo to je, co to je? To je něco fiktivního, to není žádné uskupení, to není nic. To přeci nemůžete myslet vážně?!

JUDr. M. Štětina: Já vám jenom řeknu, takovéto uskupení…, já jsem se zúčastnil uskupení v BMX, existuje na horských kolech, existuje v cyklokrosu. Pokud vím, tak i zástupci silnice zasedají několikrát ročně. Takže je to vždy návrh té které disciplíny, nikdy se nastane, dám příklad, svaz řekne: Petr Marek se stane předsedou komise horských kol. Vždycky ten návrh byl z té dané disciplíny. Nebo Honza Kopač z dráhové disciplíny. Vždycky ten návrh šel z oddílů dráhové cyklistiky.

RC: Ohledně zastupování disciplíny uvnitř svazu? Ohledně organizace disciplíny to chápu, ale ohledně delegování zástupců na konferenci to nechápu. To je přeci věc naprosto jiná. Opravdu to zavání něčím jiným, než že tam budou zástupci volení členskou základnou.

JUDr. M. Štětina: Všichni členové výkonného výboru, všichni vyjadřují snahu, aby byly zrovnoprávněny vztahy, řekl bych reprezentace a zájmy, řekl bych masového sportu. Členy výkonnostního sportu vnímám přes zástupce krajů, zájmy reprezentace zastupují zástupci těch kterých disciplín.

RC: Tak to si asi trochu nerozumíme, ale to je váš názor. Tak pokud ještě něco chcete dodat?

JUDr. M. Štětina: Ještě jednou říkám, prezidium ČSC v červnu zaslalo krajům návrh nových stanov, kraje měly tři měsíce na to, aby zaslaly své návrhy na to, jakým způsobem by chtěly tyto stanovy změnit, přišly návrhy dva. Během tří měsíců tyto dva návrhy posoudil výkonný výbor a předložil návrh, který bude konferenci předkládat. Tím chci říct, že by Štětina jakýmkoliv způsobem neumožnil svazům se ke stanovám vyjádřit, ozvaly se jen kraje dva.

RC: Já vím, že reagoval kraj Jihočeský a Plzeňský!

JUDr. M. Štětina: Ne, reagoval Jihočeský a Severomoravský...

RC: A Plzeňský…

JUDr. M. Štětina: Plzeňský to musím říci, že nevím, nevím, že by na svaz cyklistiky dorazil nějaký návrh plzeňský, to bych se musel podívat, zda tomu tak bylo, zda to bylo v termínu, mohu se mýlit, ale v písemné podobě jsem nic neviděl.

RC: Já mám ze včerejška informaci, že zaslal.

JUDr. M. Štětina: Nevím, já nic neviděl, jen z Jihočeského kraje přišel návrh takový, ať se Česká republika rozdělí do pěti oblastí, aby byl počet členů výkonného výboru zúžen, aby tam těchto pět oblastí mělo své zástupce s tím, že jednu z těchto oblastí by měl sám Jihočeský kraj, zbytek republiky mělo být rozděleno do zbývajících čtyř oblastí. Tento návrh neprošel.

RC: Děkuji za rozhovor.Mohlo by vás zajímat


Diskuze k článku

Pro přidávání příspěvku se prosím přihlaste


Pedro
Furt mi uniká jedna věc. Díky svý profesi musí bejt v balíku tak proč se montuje do cyklistiky? Asi ho to baví
06.02.2009 23:09:05
stary mlynar
Demogracije je nejpomalejší cesta dopředu, řekl už kdysi kdosi ve starém Řecku. Mistrem demogracije je pak Duda.
07.02.2009 5:48:57
Jan Řasa
k příjmům ČSC: [br]1. MŠMT [br]2. Sazka [br]3. příspěvky za registraci oddílů a členské příspěvky, licence, čl. průkazy [br]4. ČOV olympijským disciplínám [br] [br]ke stanovám: [br]vyvěsit návrh na stránky ČSC je nepřekonatelný problém! Dle stávajících směrnic obdrží delegáti nejpozději do 15-ti dnů veškeré podklad, tak uvidíme
07.02.2009 8:08:41
Patriot
Právníci...to byla a vždycky bude veteš...ti se vždycky vezou na utrpení jiných...
07.02.2009 10:04:58
Patriot
Právníci...to byla a vždycky bude veteš...ti se vždycky vezou na utrpení jiných...
07.02.2009 10:10:15
Polarisek
Ten kdo ocekava od mimoradne konference zmeny, bude nejspise zklaman. Ze by p. Duda (mimochodem on dopomohl p. Stetinovy do vyboru CSC), nebo p. Valenta (mimochodem p. Stetina je ve vyboru F.B.) a jini panove z kraju (vetsina predstavitelu je ve vyborech CSC) neco menili ve svuj neprospech? Uz jen to, ze prosel nedemokraticky navrh p. Dudy k poctu delegatum, uz to svedci o neochote zmen. Kdyz vidim jak to vypada na vyrocnich konferencich F.B. (myslim volebnich), ci na zasedanim MSSC, tak bych se moc divil. Ono taky neco jineho je vykrikovat na netu a neco jineho je se angazovat ve funkcich, ktere vam nic neprinesou, jen ztratu casu. P. Stetina ma pravdu o tyto funkce neni zadna rvacka. Vemte si kdo se v dnesni cyklistice angazuje: par duchodcu (z dob minuleho rezimu), rodice jejiz deti zavodi (ale ti vidi hlavne svuji vlastni prospech) no a pak uz jen jedni a ti sami (Wimmer, Buchacek, Jedlicka....). Porad rikam, politiky mame takove jaci jsme sami.
07.02.2009 13:57:03
PavelN
Pepo (Polarisku) nepleť si pojem s průjmem. Ono je totiž rozdíl mezi nehnáním se do funkcí a nemožností se do funkcí dostat. Až pánové ve vedení uvolní svoje funkce, tak můžeme hovořit o tom, zda se do funkcí nikdo nežene. Dále svým paušalizováním neurážej lidi, kteří dělají pro cyklistiku hodně dobrého a zadarmo, přičemž jenom z důvodu, že nejsou na dostatečně viditelné funkci, tak nemohou a vesměs ani nechtějí,své výsledky patřičně medializovat. Za pár let si už nikdo nevzpomene, že nějaký pan Štětina byl kdysi prezidentem ČSC, ale tito lidé, kteří, podle tebe v podstatě nechtějí nic dělat, budou cyklistickou káru tlačit dál. A pokud píšeš o tom jací jsme, tak začni u sebe a již se začni podepisovat svým jménem. Není důvodu, abys se za své názory styděl, ostatně na ten má každý právo a on ti nikdo hlavu neutrhne za to co si myslíš zrovna o panu Štětinovi či Valentovi. Nebo máš snad strach, že bez přízně uvedených pánů se nebudeš moct dostatečně na úrovni bavit nadále cyklistikou. Ta zde však byla před těmito pány a bude zde i po nich. Jsi dost mladý na to, aby jsi se takto křivil. Možná to časem pochopíš, ale vždy už to budeš mít jen horší.
07.02.2009 22:05:13
Mil.Šorejs
Něco málo do diskuze. Před pár lety (asi 8 let) jsem byl po rozpuštění STK jmenován do silniční komise za národní rozhodčí. Dnes nevím zda jsem členem silniční komise, nebo né. Na svazových stránkách členem nejsem. Na zasedání silniční komise jsem nebyl a nejsem zván a nevím kdy a kde se scházela. A tak si dělám jen svoji (dobrovolnou a neplacenou) práci. Deleguji rozhodčí na silniční závody pořádané pod hlavičkou ČSC. Možná, že dělám svoji práci špatně, ale zpětná vazba několik let nefunguje. [br]Na svazových stránkách jsou v silniční komisi čtyři lidi. Nejméně ze všech disciplín. Asi je silniční cyklistika nejslabším článkem našeho hnutí. Podle nového návrhu stanov se všichni zúčastní volební konference.
07.02.2009 22:20:57
Polarisek
to PavelN. toho Pepu jsi zrovna netrefil, ale pokud se ti zdal muj clanek do diskuze urazlivy tak sorry, bylo to jen shrnuti toho jak to vidim ja. A proc vystupuji stale v nicku? No prave kvuli takovym jako jsi ty (mimochodem sam ses nepodepsal). Tady mi davas (i kdyz to prisuzujes Pepovi V.) rady do zivota jako by jsi byl moje (jeho) matka. Zkus se nekdy oprostit od invektiv a vzit diskuzi jako vyzvu k premysleni a ne k boji a nebyt osobni k autorovi clanku diskuze, ale vyjadrit se pouze k tematu. Stale vsak opakuji prace je dost a kolik lidi ji dela bez osobniho prospechu (ja uz jsem se spalil)? Tim clankem chci rict, ze doba se zmenila a pokud bude zmena (ja v ni neverim) ve vedeni CSC, pramalo se to odrazi na chodu cyklistiky jako celku, protoze soucasny stav neni jen vysledkem spatne prace soucasneho vedeni (pokud si vzpomenes na drivejsi predsedy a sekretare tak to nebylo lepsi), ale situace ve spolecnosti (pokud si myslis, ze ve svazu lyzaru, atletu, volejbalu je to jine, tak neni).
08.02.2009 9:49:06
Petr Bucháček
Dobrý den, chci tímto upozornit pana prezidenta ČSC Kontrolní a revizní komisi ČSC a všechny deleáty mimořádné konference ČSC na závažná ustanovení Stanov ČSC, která musí být respektována: [br]1.Mimořádná konference a počty pozvaných delegátů musí být v souladu se současně platnými, (i když chybně napsanými) stanovami. [br]2. Mimořádná konference musí mít v programu rozpravu o připravovaných změnách a o každé navrhované změně musí být hlasováno samostatně [br]2. Nejdůležitější, z rozhovoru s p. prezidentem vyplívající nedodržování stanov nastává v těchto pasážích odpovědí p. prezidenta: Cituji: Byl to návrh pana Dudy a tento návrh prošel"", dále: "Výkonný výbor rozhodl", dále: "Prezidium schválilo návrh stanov" [br]Připomínám, že jediným normotvorným orgánem ČSC je Konference. Výkonný výbor a Prezidium má za úkol nikoli návrhy jednotlivých subjektů schvalovat, ale předložit je Mimořádné konferenci k projednání. [br]3. O přijetí či zamítnutí návrhů na úpravu stanov musí rozhodovat delegáti konference v proceduře hlasování [br] [br]Závěrem chci dodat, že jestliže se Mimořádná konference a její účastníci nebudou řídit stávajícími stanovami, přestáváme být občanským sdružením podle Kapitoly I. , ale stáváme se organizací, která nerespektuje základní normy občanské společnosti.
08.02.2009 9:58:38
OndraVojta
Podle legend existuje kouzelný artefakt, kterým by hrdina bez bázně a hany dokázal změnit svaz během několika týdnů. Jmenuje se "složka pana Houby". Po tom pátrejte, ne po nějakých stanovách :-P
08.02.2009 19:37:00
RVS.
Zrovna včera jsme na švihu diskutovali otázku jak je možné,že se tam tento budižkničemu drží tak dlouho,když všichni co aspoň jednou otočili kliky o 360stupňů vědí, že je to kazisvět který nikdy nic pro českou cyklistiku nevykonal. [br]Jak je možné, že ho neodvolají?Vždyť tam jsou i solidní lidé-např.Kopi? [br]Vážně-rozumíte tomu někdo.Bermudský trojuhelník je proti tomu naprosto srozumitelná záležitost........
08.02.2009 20:28:33
OndraS.
RVS ... stačí málo. Mít licenci ČSC, nějakým zázrakem se dozvědět o krajském kongresu, dorazit na něj, být ve většině se solidně uvažujícíma lidma a zvolit na republikový kongres lidi s hlavou na krku a bez napojení na současné vedení ČSC a ti by udělali přesně to, co říkáš. Vypadá to jednoduše. Kolik krajských kongresů proběhlo a kolik lidí z daného kraje to vědělo? Nebýt tohoto webu, asi by jsme nedozvěděli vůbec nic a vše by proběhlo dle plánů pánu Š+S. Pražáci, Váš kongres bude toto úterý 10.2! Doražte a jednejte!
08.02.2009 21:18:52
Milan
Jestli je Kopi solidní, tak to je k smíchu. Vše mu musíš stokrát připomenout a pak si to udělat sám. Zkušenost určitě většiny cyklistů.
09.02.2009 3:28:24
stary mlynar
V neděli jsme závodili, nebo byli na závodech v polské vesničce Falmirowice. Dal jsem se do řečí se známými funkcionáři a dozvěděl jsem se, že na pořádání tohoto závodu v neolympijské disciplíně s účastí asi 80-100 cyklokrosařů přispěl polský svaz morální výpomocí 2500 zlotých, což se blíží 20000 korun českých. Nás Čechů tam bylo 6 na startu a vyhráli jsme 4 kategorie. Škoda, že nemám polskou babičku, mohli by jsme se přihlásit jinam. Tady se už cyklistiky nedožiju.
09.02.2009 5:39:04
vrda
kopy je samé řeči slibotechna lži umí krásně povídat bla bla bla
09.02.2009 10:02:29
Ing. Jiří Dohnal
Vážený pane prezidente. Jsem řádným členem VV ČSC. Dal jsem si tu práci, že jsem dokonale prostudoval stávající Stanovy ČSC a pokusil se o jakousi verzi, která by dle mého názoru mohla být diskutovatelná i na mimořádné konferenci. Vaše odpovědi v tomto článku jsou plné nepravd. Nevím proč například tvrdíte, že VV ČSC během tří měsíců dva krajské návrhy projednal - dokažte mi prosím kdy se tak stalo. Zatím nám bylo dovoleno jednat jeno Vašem návrhu, který byl skutečně rozeslán v polovině roku. Poslední VV ČSC přeci jednal jen o kosmetických úpravách stávajících Stanov ČSC. Možná, že jsem ale seděl na jiném VV ČSC a pok se Vám omlouvám. Asi máte důvod, proč můj návrh neberete na jakékoliv jednání a zamítáte o něm diskutovat. Pane prezidente dovolte mi otázku : proč vědomě lžete. Za naprosto lživou poslední odpověď Vás žádám, aby jste se ihned omluvil nejen mé maličkosti, ale i celému Jihočeskému cyklistickému dění. Petr Bucháček má naprostou pravdu. Navíc předpokládám, že na Mimořádné konferenci bude přítomen notář. Víc prozatím nechci rozvádět. Pokud má někdo zájem, tak na Jihočeských stránkách jsou vyvěšeny jak stávající Stanovy, tak i můj návrh.
09.02.2009 14:25:47
PF 2009
Petře B. Plně souhlasím s tvým názorem. [br]Je třeba vysvětlit všem členům ČSC co demokratická změna má přinést. Hlavně to posílí aktivitu oddílů a členů, kdy bude mít kraj možnost jim něco nabídnout ne jako doposud. Krajům by to mělo přinést více finančních prostředků na pořádání mistrovských soutěží, pohárů v rámci kraje a skutečnou možnost zasahovat do rozvoje cyklistiky. Centra mládeže by měla být podporávana plošně, ne stále zvýhodňovat jedny a ty samé. Přitom oni lepší podmínky svým členům nedají. Pokud ano což pochybuji, pak nevytváříme stejné podmínky pro všechny talenty. [br]Výkonnostní cyklista má malou perspektivu. Pokud zde nebude jednotná společná koncepce, jen boj o talenty, tak se opravdu ani do těch 23 nedostaneme. [br]Těch aktivních lidí u cyklistiky jsou desítky, stovky, kteří to dělají rádi. Jen se k nim musíme chovat jako k partnerům, hledat možnosti jak jim pomoci a dokázat veřejně zhodnotit jejich práci. [br]To by měli pochopit delegáti konference ČSC. [br]
09.02.2009 14:54:58
Hory
Ing. Dohnal [br] [br]Prosím o odkaz, kde jsou stanovy k dispozici. Díky
09.02.2009 15:20:40
AAA
zn. Hory: dejte e-mail a stanovy obratem pošlu
09.02.2009 15:39:34
Hory
tady je e-mail: [br]horak@cis-studio.com [br]diky
09.02.2009 15:42:28
AAA
zn. Hory: dejte e-mail a stanovy obratem pošlu
09.02.2009 15:46:00
Milan
Po bitvě je každý generál. [br]Ať to dopadne jak chce, pak bude těch generálů zase spousta. [br]Děkuji za účast všem diskutujícím.
09.02.2009 15:46:30
AAA
zn. Hory: dejte e-mail a stanovy obratem pošlu
09.02.2009 15:46:57
PF 2009
Nevidím na Stanovách ČSC nic tajného najdete je všichni na [br] [br]odkaz
09.02.2009 15:50:14
Hory
to: PF2009 [br] [br]Díky za odkaz :)
09.02.2009 16:09:23
XXX
V česku je cyklistika velmi chabá díky českému svazu a tak to asi bude pořád dokud ty stary nenahradi mladi trochu rozumní lidi.
10.02.2009 21:18:59
Petr Bucháček
Reakce na příspěvek p. Ing. Dohnala [br]Na schůzích ČSC není používána k záznamu věrohodného zápisu projednávaných témat ani audiovizuální, ani audio nahrávka. [br]Zápisy pokud jsou vůbec zveřejněny jsou nepřesné a mohou být i zmanipulované. [br]Majíli účastníci schůze plnit závěry z těchto jednání musí být zveřejněn výsledek hlasování a pravdivost zápisu musí být ověřena nejméně zvolenými účastníky jednání. [br]Prosím vedoucí představitele ČSC o zavedení této v dnešní době obvyklé formě jednání. [br]Děkuji
11.02.2009 10:54:20
Adam
Tak co jihomoraváci, nepustíme se do té práce pro kraj, ať nás Favorit furt netahá za fuseklu. Rád se zapojím, jenom mi napište návrh kdy a kde se slezem. Pište na „ALipen@seznam.cz“.
11.02.2009 14:48:13
JIRKA
nerozumim tomu,co tam dělá takovej člověk jako je pan Štětina,je to boj o prachy za nic.asi jediná šance se nepřihlasit k čsc,a nechat je at si jdou závodit sami.Kdejaká amaterska liga funguje,svaz ne.a víte proč?TI LIDI CYKLISTIKOU ŽIJÍ!!!Stačí jen kalendář závodů,vsichni ho maji,náš svaz ne. [br]Kdy to za neco stalo???Např.ŽENDA,TITZ,TI ZA SEBOU MELI [br] [br]VÝSLEDKY!!!TAHLI TO SRDCEM A HLAVNĚ TOMU ROZUMELI,ŠKODA ŽE NENÍ ŽENDA HLAVNÍ ŠÉF!!!!!!!!!FAKT TOMU NEROZUMÍM:((((((((
17.02.2009 11:26:55
Vševěd
Diskuze jak je prezentována, asi věrohodně, je nedostatečně konkretní. Domnívám se že by bylo smysluplné kdyby byly ventilovány a prezentovány skutečné návrhy na úpravy stanov, doufám že přspěvaté do diskuze mají i konkretní a tak i konstruktivní náměty . Neberte si příklad z vládní opozice a neříkejte jen vše je špatně že nějaký sekretář a pod.
19.02.2009 17:10:25
Jan Řasa
Bohužel to vypadá tak, že je tato diskuse s křížkem po funuse. Na konferenci bude cosi navrženo ber - neber. Doufám, že se mýlím. Tato diskuse pravděpodobně vznikla díky aktivitám např. tohoto serveru . Opravdu s ním nemám nic společného, jen jsem hledal informace. Skoro bych řekl, že je to spíš příslib do budoucna. Hodně zjednodušeno - jsme členy OS a chceme (demokraticky) rozhodovat o jejím směřování (spravedlivě). Není to tak, že by "sekretář" (míněno asi ředitel sekretariátu) byl zodpovědný za všecko (a všecko bylo špatně). Jde jen o to, že lidé ve vedení MUSÍ být pod jakousi kontrolou (či zpětnou vazbou) neboť jsou členy nějakého spolku s danou strukturou. No a teď je asi příležitost tyto pravidla nastavit. Ale možná, že je všecko jinak a já jsem ouplně mimo.....
19.02.2009 19:27:36
AAA
Stále se zde ozývá, že to ČSC dělá špatně, že tam ten a ten nemají co dělat nebo dokonce ať si jdou závodit sami. A kdo je ČSC? Kdo sedí "v Praze"? nejsem členem žádného svazového orgánu, takže se mohu mýlit, ale dle mého soudu jak v presidiu, tak ve výkonném výboru "sedí" zástupci z celé republiky. Takže nečekejte vážení na nějakého spasitele, který by do cyklistiky přinesl 100 milionů (protože přece o nic jiného než o peníze nejde) a začněte pořádně makat. To ovšem musíte odložit svoje osobní i partikulární zájmy a začít dělat pro celou cyklistiku!
19.02.2009 19:30:57
PF 2009
Tak to jste pane na velkém omylu, cyklistika potřebuje ne jen peníze ale zejména správnou koncepci, aby lidé, kteří jsou ve vedení se zajímali o problémy členské základny, oddílů, svazů, pořadatelů, rozhodčích, zajímali se jak zajistit vhodná sportoviště, jak zabezpečit a připravit kvalitní závody na světové úrovni atd. Někdo musí připravit podmínky na politické scéně za celý svaz cyklistiky, to se těžko dělá "jedinci na ulici". Kdo by měl informovat oddíly o projektech které [br]vypisuje EU, prosazovat zájmy cyklistiky na veřejnosti. To nemůže dělat každý jouda z ulice bez pověření kompetentních osob ČSC.Pokud by byl zájem, tak se spousta peněz sehnat dá. Opakuji, pokud by byl zájem aktivně pracovat v čele ČSC ve prospěch zájmu toho OS. [br]Snažil jsem se být stručný a uvést jen základní fakta. [br]Pokud máte zájem zpracuji Vám několikastránkový dokument. Nevím ovšem k čemu bude. Možná na založení nebo zaplnění popelnice, [br]jako spousta dalších návrhů řady aktivních lidí v naší cyklistice.
19.02.2009 19:56:20
PF 2009
Pokud v tom vidí někdo jen peníze, a ne hlavně tu poctivou práci stovek dobrovolných funkcionářů, kteří to dělají ve svém volném čase a za pěkně děkuji. Těch, kteří dokáží připravit závody na světové úrovni. Další nejmenované trenéry, kteří připravují své závodníky, různých výkonnostních úrovní a věkových kategorií. K tomu další stovky závodníků a poctivých pomocníků, tak ať tento člověk raději odejde, dokud je čas. Protože jinak připravuje o čas ty ,kteří tu cyklsitiku mají rádi a jsou schopní a ochotni ji věnovat podstatně více.
19.02.2009 20:36:19
PF 2009
Pokud v tom vidí někdo jen peníze, a ne hlavně tu poctivou práci stovek dobrovolných funkcionářů, kteří to dělají ve svém volném čase a za pěkně děkuji. Těch, kteří dokáží připravit závody na světové úrovni. Další nejmenované trenéry, kteří připravují své závodníky, různých výkonnostních úrovní a věkových kategorií. K tomu další stovky závodníků a poctivých pomocníků, tak ať tento člověk raději odejde, dokud je čas. Protože jinak připravuje o čas ty ,kteří tu cyklsitiku mají rádi a jsou schopní a ochotni ji věnovat podstatně více.
19.02.2009 20:37:39
AAA
ad: PF 2009. Vážený, máte pravdu s tou koncepcí atd., ovšem pokud reagujete na můj předchozí příspěvek do diskuse tak se vlamujete do otevřených dveří, protože právě o tom, že je třeba přiložit ruce k dílu jsem psal, ovšem již jsem nerozváděl že to znamená koncepci, zabezpečování pořadatelů, rozhodčích, informovat, školit a já nevím co ještě. Pokud se týká peněz tak předpokládám, že svaz hospodaří s několika desítkami milionů za které ovšem nikdo nejezdí na dovolenou a o jejichž hospodaření musí několikrát ročně podávat raport Ministerstvu školství. A pokud v cyklistice někdo získá sponzorské peníze tak vždycky pro sebe, tedy pro svůj klub nebo svého závodníka. Tu narážku na 100 milionů jsem napsal jako reakci na někoho, kdo kdysi napsal, že by to chtělo prezidenta, který by přinesl jako věno 30 milionů. A závěrem Vás ubezpečuji, že zájem o nějaký dokument opravdu nemám, protože se do žádných funkcí nehrnu, dokonce jsem kdysi jednu velmi atraktivní funkci odřekl, ale již řadu desítek let pracuji na úrovni klubu což mně úplně stačí a proto odmítám i veškeré delegování na jakékoliv schůze či konference mimo vlastní klub. To, že sem tam přičiním nějakou poznámku do diskuse okolo cyklistiky sice rozmnožuji počet zbytečných mluvků ale jenom se na to co se ve sportu, ve kterém se pohybuji již drahnou dobu, někdy opravdu nemohu dívat.
19.02.2009 20:52:09
PF 2009
Jste anonym, tak o nic nejde. Jen o výměnu názorů. Ta je v tomto případě nejdůležitější. [br]To co píšete o získání peněz pro svůj klub nebo závodníka. Je třeba chválit a ocenit. Ne napadat. To jsou schopní lidé, kteří se umí postarat. [br]Jiná otázka je když jsem placený pracovník nebo dělám ve vedení a nejsem schopný něco takového zajistit. Pokud řeším jiné záležitosti, jsem zde pro cyklisty a pomáhám jim v jejich práci, tak jsem užitečný. Pokud si ovšem řeším svoje kšeftíky a má práce je spíše doplňková, tak na tom, místě nemám co dělat. [br]Pokud není dále ve vedení zodpovědná osoba nebo několik osob, které zajišťují finance pro tuto společnost, tak je někde chyba. Ještě horší je to, pokud tito lidé mají tu kompetenci a zajišťují finance jen pro vyvolené nebo dokonce pro sebe. [br]Zde opravdu nejde o jednoho člověka, každý je totiž nahraditelný. Nyní jde o funkční aparát, který zde bude pro cyklisty. A to není fráze.
19.02.2009 21:36:22
AAA
ad PF 2009: Pokud má placený pracovník v náplni své práce získávání SPONZORSKÝCH peněz tak je má získávat, o tom není sporu, podle mého názoru je to však spíše starostí dobrovolných volených funkcionářů. Vám to pane ale asi nevysvětlím, protože si to zase upravíte podle sebe, to soudím podle vaší narážky že někdo napadá schopné lidi z klubů. [br] [br]PS: Ze svých peněz jsem do klubu vrazil už dost prostředků, sponzorských jsem pro klub získal málo.
20.02.2009 8:42:46