Pravidla soutěže

Obecná ustanovení

1.        Soutěž bude probíhat prostřednictvím webové stránky RoadCycling.cz od 4. 12. do 10. 12. 2023. 

2.        Organizátorem soutěže je společnost RoadCycling CZ s.r.o., se sídlem Peruc - Telce, Nová 116, PSČ: 440 01, IČ: 04724691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C 40580 (dále jen „organizátor“).

3.        Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku..

4.        Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zejména si organizátor vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr vítězů soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si organizátor soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude organizátor soutěže účastníky informovat.

5.        Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří se budou pokoušet či poruší výše zmíněná pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Soutěž

1.        Účastníkem soutěže se stává každý registrovaný návštěvník webu RoadCycling.cz, který splňuje podmínky stanovené v čl. I. odst. 3. těchto pravidel soutěže, vyplní své jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu v registračním formuláři, akceptuje tato pravidla soutěže a zodpoví soutěžní otázku. Všechny tyto podmínky musí splňovat každý účastník soutěže kumulativně.

GDPR

2.        Každý registrovaný soutěžící může poslat neomezený počet odpovědí denně. Soutěžit lze opakovaně každý den.

3.        V rámci jedné soutěže bude vyhlášena jedna soutěžní otázka. Spolu se soutěžní otázkou bude vyhlášen i počet výherců a ceny, které tito výherci získají.

4.        Úkolem soutěžících je zaslat odpověď na soutěžní otázku. 

5.        Soutěžící odpoví na otázku tak, že vyplní přiložený formulář a tento odešle.

6.        Výherce bude vylosován redakcí RoadCycling.cz. Minimální počet výherců je 1 výherce, maximální počet výherců 3. 

7.        Jména všech výherců budou na stránkách www.roadcycling.cz zveřejněna nejpozději 12. 12. 2023. 

8.        Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

Ceny

1.        Ceny výhercům soutěže věnuje partner soutěže, případně subjekt uvedený u zadání soutěže.

2.        Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Předání výher

1.        Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailové adresy či telefonu, které uvedli v odpovědním formuláři soutěže. Výhry budou zasílány poštou či jinou alternativní formou.

2.        Nepodaří-li se výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá jeho výhra ve prospěch organizátora.

3.        Organizátor soutěže neodpovídá za nedoručení výher smluvním přepravcem, ani za skryté vady výher poskytovaných v rámci akce.

Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Závěrečná ustanovení

1.        Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2.        Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

3.        Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 4. 12. 2023. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici  a každý účastník je povinen seznámit se s úplnými pravidly soutěže, které se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými.