Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti RoadCycling CZ s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252709., sídlem: Peruc, Telce, Nová 116, IČ 047 24 691.  Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) v souladu s § 1751 zákona č 89/2012 Sb., Občanský zákoník, („občanský zákoník“) tvoří nedílnou součást smluv o inzerci, které společnost uvedená v článku 1 uzavírá s třetími osobami (dále jen „Smlouva“). Každou Smlouvu o inzerci uzavírá RoadCycling CZ,  jakožto provozovatel webu (dále jen „provozovatel“), a třetí osoba, jakožto objednatel (dále jen „objednatel“). Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou dále aktuální ceníky vydavatelství, technická specifikace, pravidla pro redakční a inzertní stránky, speciální inzertní přílohy; přičemž veškeré výše uvedené dokumenty jsou dostupné pomocí prostředků komunikace na dálku na webové stránce provozovatele www.roadcycling.cz (společně dále jen jako „Ostatní podmínky“). Podpisem Smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a Ostatními podmínkami.

Článek 2 - Podklady k inzerci

Objednatel je povinen dodat provozovateli všechny podklady potřebné pro uveřejnění inzerce, jež jsou uvedeny ve Smlouvě a Ostatních podmínkách v termínu stanoveném ve Smlouvě, a není-li termín pro předání podkladů ve Smlouvě stanoven, do tří (3) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel se zavazuje dodat podklady k inzerci v elektronické podobě. Každým dodáním podkladů objednatel vždy prohlašuje a ubezpečuje provozovatele, že tyto podklady nejsou a inzerce na jejich základě nebude v rozporu s právním předpisem ani nebude porušovat práva třetích osob. V případě, že třetí osoba uplatní vůči provozovateli jakýkoliv nárok v souvislosti s obsahem či formou inzerce nebo že kterýkoliv orgán učiní v téže souvislosti vůči provozovateli jakýkoli úkon, je objednatel povinen na své náklady bránit provozovatele před takovými nároky či úkony a odškodnit jej v souvislosti s jejich následky. To zahrnuje i povinnost zahájit řízení, případně do zahájeného řízení vstoupit či v něm provozovatele podporovat, nebo povinnost složit k rukám provozovatele na jeho výzvu přiměřenou zálohu, jež bude ze strany provozovatele odůvodněna povahou a rozsahem uplatněných nároků nebo předmětu řízení. Objednatel bere na vědomí, že provozovatel nebude posuzovat podklady k inzerci po právní stránce, spoléhajíc se na prohlášení objednatele učiněné v předchozím odstavci tohoto článku 2. Nicméně provozovatel je oprávněn podklady odmítnout a vyzvat objednatele k jejich úpravě, pokud budou zcela zjevně v rozporu s právními předpisy nebo pokud nebudou splňovat podmínky stanovené Smlouvou nebo VOP nebo Ostatními podmínkami. Objednatel je povinen upravit podklady k inzerci do tří (3) pracovních dnů od výzvy provozovatele; poruší-li tuto svou povinnost, je provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude žádat změnu inzerce poté, co již předal provozovateli podklady, provozovatel může změnu inzerce umožnit. Pokud tak učiní, má provozovatel právo požadovat po objednateli dodatečnou odměnu za inzerci ve výši 3 % z odměny za inzerci sjednanou ve Smlouvě, nejméně však 500 Kč. Provozovatel nabývá vlastnické právo k podkladům k inzerci okamžikem jejich převzetí od objednatele.

Článek 3 - Zveřejnění inzerce

Provozovatel je povinen zveřejnit inzerci v souladu se Smlouvou, přičemž neobsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je provozovatel oprávněn zveřejnit inzerci dle svého uvážení a možností titulu. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit cenu inzerce podle jejího skutečného umístění; obsahuje-li Smlouva specifikaci umístění inzerce, je provozovatel povinen inzerci zveřejnit dle specifikace. Provozovatel je rovněž oprávněn inzerci označit jako reklamu. Provozovatel zaručuje kvalitu inzerce odpovídající kvalitě tisku příslušného periodika a podkladů předaných objednatelem. (v případě Grand cyklo kombi).

Článek 4 - Cena inzerce a platební podmínky

Není-li cena inzerce sjednána ve Smlouvě, je objednatel povinen zaplatit cenu inzerce, jak je tato stanovena v platných cenících ve smyslu v článku 1 VOP. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, je cena inzerce sjednána jako cena základní, tedy bez případných slev či příplatků a bez daně z přidané hodnoty. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je objednatel povinen uhradit cenu inzerce ještě před jejím zveřejněním na základě zálohové faktury vystavené provozovatelem. Neuhradí-li objednatel cenu inzerce řádně a včas, je provozovatel oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit. V tomto případě zanikne závazek provozovatele ke zveřejnění sjednané inzerce. Objednatel nemá nárok na slevu z ceny inzerce, není-li tato sleva výslovně sjednána ve Smlouvě. Pokud se smluvní strany dohodly na slevě z inzerce, tato dohoda o slevě automaticky zaniká okamžikem, kdy se objednatel dostane do prodlení s úhradou sjednané ceny inzerce. V tomto případě je objednatel povinen hradit cenu inzerce bez dohodnuté slevy. Závazek objednatele uhradit jakoukoli peněžitou částku je splněn okamžikem připsání této částky na účet provozovatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uveřejnění inzerce.

Článek 5 - Odpovědnost za vady

Objednatel je povinen oznámit provozovateli vadu inzerce nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zveřejnění inzerce. Bylo-li smlouvou o inzerci sjednáno opakované zveřejňování inzerce, a pokud objednatel neoznámil provozovateli vady této inzerce ve lhůtě dle předchozí věty od jejího prvního zveřejnění, nemůže se objednatel domáhat nároků z vad následných zveřejněním téže inzerce. Nezveřejní-li provozovatel inzerci v termínu sjednaném ve Smlouvě nebo určeném na základě těchto VOP, je objednatel oprávněn požadovat, aby provozovatel inzerci zveřejnil v nejbližším možném termínu. Toto právo musí objednatel uplatnit nejpozději ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy inzerce měla být zveřejněna. Článek 3 VOP se užije obdobně. Nezveřejní-li provozovatel inzerci v kvalitě sjednané ve Smlouvě nebo určené na základě těchto VOP, má objednatel právo buď na náhradní zveřejnění inzerce ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku 5, nebo na přiměřenou slevu z ceny inzerce. Případná sleva z inzerce, resp. výše této slevy bude určena rozdílem mezi původní sjednanou cenou inzerce a cenou určenou na základě těchto VOP, resp. dle aktuálně platného ceníku. Volba způsobu řešení odpovědnosti za vady náleží provozovateli. Jiné nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny. Odchylka ve velikosti zveřejněné inzerce v rozmezí do 0,5 % není vadou inzerce. Provozovatel rovněž neodpovídá za technologickou chybu při realizaci inzerce, která způsobí závadnost u méně než 1 % zveřejnění konkrétní inzerce či chybějící vklad u méně než 1 % z objednaného počtu vkladů v dotčeném vydání (v případě Grand cyklo kombi).

Článek 6 - Odstoupení od Smlouvy

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, stanoví-li tak tyto VOP, obecné právní předpisy, a dále v případě, že objednatel vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vydavatelství vstoupí do likvidace nebo bude soudem zjištěn jeho úpadek. Objednatel je dále oprávněn před zveřejněním inzerce odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 1992 občanského zákoníku, v platném znění, za těchto podmínek a na základě zaplacení provozovateli níže stanovené výše odstupného: – při odstoupení od Smlouvy čtyři (4) týdny a méně před sjednaným termínem pro zveřejnění inzerce zaplacením částky rovnající se 100 % sjednané ceny inzerce; – při odstoupení od Smlouvy více než čtyři (4) týdny před sjednaným termínem pro zveřejnění inzerce zaplacením částky rovnající se 50 % sjednané ceny inzerce.

Článek 7 - Závazek mlčenlivosti

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem sdělily při uzavírání a následném plnění této smlouvy, jsou chráněny jako důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku, v platném znění, ledaže sdělující strana oznámí přijímající straně, že určitá sdělovaná informace není důvěrná.

Článek 8 - Smluvní pokuty

V případě, že objednatel poruší svou povinnost dodat provozovateli upravené podklady ve smyslu článku 2, třetí odstavec VOP, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že se jakékoli prohlášení objednatele uvedené v článku 2 odstavec 2 VOP ukáže jako nepravdivé nebo neúplné, je provozovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý takový případ nepravdivého nebo neúplného prohlášení. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je objednatel povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu, resp. jejím zaplacením, není nikterak dotčen nárok na náhradu majetkové či nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

Článek 9 - Odpovědnost za škodu

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost provozovatele za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy se omezuje do celkové částky 10 000 Kč. Současně se sjednává, že objednateli nenáleží nárok na náhradu ušlého zisku. Sjednané omezení náhrady újmy podle tohoto článku neplatí v případě újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Článek 10 - Zvláštní ujednání

V případě rozporu ustanovení tohoto článku s ostatními ustanoveními těchto VOP má přednost ustanovení tohoto článku. Objednatel je povinen předat provozovateli podklady k inzerci pouze v elektronické formě. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den zveřejnění inzerce. Je-li inzerce zveřejněna po dobu delší než jeden kalendářní měsíc, je provozovatel oprávněn vystavit daňový doklad na cenu inzerce vždy ke konci každého kalendářního měsíce, ve kterém byla inzerce zveřejněna, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den každého měsíce, po který byla inzerce zveřejněna; den uskutečnění zdanitelného plnění v posledním měsíci zveřejnění inzerce se určí podle první věty. Objednatel a provozovatel se dohodli, že pro účely stanovení nároků z odpovědnosti za vady je rozhodující výstup z inzertního systému provozovatele. Lhůta pro oznámení vad inzerce činí tři (3) pracovní dny od posledního dne jejího zveřejnění. V případě, že počet tzv. impresí inzerce nedosáhne hodnoty sjednané ve Smlouvě, má objednatel právo buď na náhradní plnění, nebo na slevu z ceny inzerce, přičemž volba plnění náleží provozovateli. Náhradní plnění bude poskytnuto v rozsahu nevyčerpaného počtu tzv. impresí vynásobeného číslem 1,15. Výše slevy z ceny inzerce bude stanovena jako rozdíl mezi skutečně realizovaným počtem tzv. impresí a jejich počtem stanoveným ve Smlouvě.

Článek 11 - Ukončení Smlouvy

Kromě případů odstoupení od Smlouvy uvedených v článku 6 VOP je možné ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran. Provozovatel je oprávněn Smlouvu, která byla uzavřena na dobu neurčitou nebo která předpokládá opakované či dlouhodobé plnění, vypovědět kdykoli, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou tří (3) dnů, jež počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení objednateli.

Článek 12 - Obecná smluvní ustanovení

Smlouva o inzerci se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem. Není-li ve Smlouvě nebo těchto VOP stanoveno jinak, je Smlouvu možné měnit či rušit pouze písemně. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění závazku sídlo provozovatele. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak a lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob plnění provozovatel. Objednatel není oprávněn postoupit svou pohledávku za provozovatelem bez jeho písemného souhlasu. Obdobný zákaz platí pro započtení pohledávek jednostranným právním úkonem. Objednatel a provozovatel se ve smyslu § 89a občanského soudního řádu, v platném znění, dohodli na místní příslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, je-li dána věcná příslušnost okresního soudu, resp. Městského soudu v Praze, je-li dána věcná příslušnost krajského soudu.

Článek 13 - Potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Uživatelé webu souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění pro potřebu registrace v databázi webu a k marketingovým účelům.

Článek 14 - Platnost a účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek

Smlouva se řídí zněním VOP a Ostatních podmínek účinným v den jejího uzavření. Provozovatel je oprávněn navrhnout objednateli jednostrannou změnu obsahu Smlouvy tím, že se její součástí stane znění VOP, které nabylo účinnosti až po nabytí účinnosti příslušné Smlouvy o inzerci. Návrh na změnu Smlouvy, resp. VOP (včetně Ostatních podmínek) zašle provozovatel objednateli emailem, a to ve lhůtě alespoň deset (10) dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud objednatel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou pět (5) pracovních dní. Výpověď Smlouvy je třeba zaslat provozovateli na email. Pokud objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě (5) dní od doručení návrhu, má se za to, že se změnami VOP souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1. 11. 2017.

RoadCycling CZ s.r.o.